شماره 1) در این قسمت می توانید نام صفحه را تغییر دهید.

شماره 2) در این قسمت می توانید آیکن صفحه را تغییر دهید.

شماره 3) عنوان متن را در این قسمت وارد کنید.

شماره 4) متن مورد نظر را در این قسمت وارد کنید.

شماره 5) با گرفتن و کشیدن این دکمه می توانید ترتیب فیلد ها را تغییر دهید.

شماره 6) نام  فیلد های مورد نظر را در این قسمت ها وارد کنید.

شماره 7) در این قسمت می توانید نوع  فیلد مورد نظر را تغییر دهید.

شماره 8) بعضی از انواع فیلد هایی که در شماره 7 انتخاب می کنید نیاز به اطلاعات بیشتری دارند که باید آنها را در این قسمت وارد کنید.

شماره 9) اگر می خواهید فیلد مورد نظر حتما توسط کاربر وارد شود فیلد را در حالت اجباری قرار دهید و در غیر این صورت آن را غیر فعال کنید.

شماره 10) برای حذف فیلد استفاده می شود.

شماره 11) برای افزودن فیلد جدید از این دکمه استفاده کنید.

شماره 12) در این قسمت می توانید متن دکمه ارسال را تغییر دهید.

شماره 13) ایمیل یا ایمیل هایی که مایلید اطلاعات وارد شده توسط کاربر به آنها ارسال شود را در این قسمت وارد کنید.

شماره 14) این پیام وقتی ظاهر می شود که ارسال ایمیل به شما انجام شده باشد و شما می توانید در این قسمت آن را تغییر دهید.