شماره 1) با این گزینه شما می توانید یک تصویر در ابتدای صفحه قرار دهید.

شماره 2) اگر می خواهید یک کادر به دور تصویری که در شماره 1 انتخاب می کنید باشد این گزینه را فعال کنید.

شماره 3) متن مورد نظر را در این قسمت وارد کنید.