شماره 1) در این قسمت می توانید یک تصویر به عنوان هدر برای صفحه انتخاب کنید.

شماره 2) اگر می خواهید تصویر انتخاب شده در شماره 1 دارای کادر باشد این گزینه را فعال کنید.

شماره 3) در این قسمت می توانید تعداد آیکن های قرار گرفته در هر ستون را مشخص کنید.

شماره 4) در این قسمت می توانید اندازه آیکن ها را مشخص کنید.

شماره 5) در این قسمت می توانید رنگ آیکن را تغییر دهید.

شماره 6) در این قسمت می توانید رنگ پسزمینه متن آیکن را تغییر دهید.

شماره 7) در این قسمت می توانید آیکن ها را بصورت سایه دار نمایش دهید.

شماره 8) در این قسمت می توانید تصویر پسزمینه اپلیکیشن را تغییر دهید توجه کنید که سایز تصویر باید 1136 * 640 باشد.