در حال بارگذاری

چون هر نام پکیج مختص و منحصر به یک اپلیکیشن می باشد. مارکت ها و موبایل نیز اپلیکیشن را با همان نام پکیج می شناسند و تغییر آن جز در مواقع خاص توجیه منطقی ندارد.