روش اول:

استفاده از سایت زیر برای تبدیل csv به اکسل.

https://www.convertcsv.com/csv-to-csv.htm

روش دوم:

برای تبدیل فایل csv به اکسل طبق تصویر مورد نظر باید مراحل را دنبال کنید : 

اکسل را باز کرده و مسیر مشخص شده را دنبال می کنید و سپس فایل csv دانلود شده را انتخاب نمائید.