در حال بارگذاری

بله، اپلیکیشن های ساخته شده با اپتو کاملاً استاندارد است و قابل قبول مارکت ها است به شرط آنکه شما نیز قوانین مارکت مورد نظر را رعایت کنید.